Kiki Shinjuku
international escort Tokio

Address: Tokio, Japan

Phone: 03-5155-3302

FAX: 22

Email: Japanese

Website: http://d-kagayaki.com/fr/EnTops

Kiki Shinjuku

Description - Kiki Shinjuku international escort Tokio

Kiki Shinjuku - kagayaki-shinjuku- - Shinjuku